Doorgaan naar artikel
Bonaire

Gebruiksvoorwaarden

EIGENDOMSRECHTEN

De inhoud en informatie, weergegeven op deze website, zijn eigendom van de Tourism Corporation Bonaire. Alle rechten zijn voorbehouden. Door deze site te gebruiken, accepteert en geeft u aan dat u akkoord gaat met alle voorwaarden, bepalingen en mededelingen, zoals opgenomen op deze website, aangezien deze van tijd tot tijd naar eigen goeddunken kunnen worden gewijzigd door Tourism Corporation Bonaire.

Reproductie, downloaden, kopiëren of (her)distributie voor commerciële doeleinden van materialen en/of ontwerpelementen van of op deze website is ten strengste verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Tourism Corporation Bonaire.

Deze website kan documenten, bestanden, artikelen, handelsmerken, dienstmerken, logo’s, pictogrammen, afbeeldingen en ander auteursrechtelijk beschermd materiaal bevatten die eigendom zijn van Tourism Corporation Bonaire en/of derden. Voor het gebruik van materialen die aan een derde partij toebehoren, kan ook de toestemming voor dergelijk gebruik door die derde partij vereist zijn. Die toestemming dient u zelf te verkrijgen.

GEEN GARANTIE

Deze website en alle inhoud ervan worden geleverd “zoals het is” en “zoals beschikbaar”, uitsluitend voor uw persoonlijk gebruik. De inhoud van deze website wordt geleverd zonder enige vorm van garantie, noch expliciet noch impliciet, inclusief maar niet beperkt tot de impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of geen inbreuk. Tourism Corporation Bonaire geeft geen enkele garantie met betrekking tot de nauwkeurigheid, volledigheid, actualiteit of betrouwbaarheid van enige inhoud die op of via deze website beschikbaar is. Uw gebruik van deze website is op eigen risico. Tourism Corporation Bonaire garandeert niet dat het gebruik van de website ononderbroken of foutloos zal zijn. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om alle voorzorgsmaatregelen te nemen die nodig zijn om ervoor te zorgen dat de inhoud die u mogelijk van deze website verkrijgt, vrij is van virussen of andere schadelijke bestanddelen.

BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID

In geen geval is Tourism Corporation Bonaire of een van de aan haar gelieerde ondernemingen aansprakelijk voor enige directe, indirecte, punitieve, incidentele, gevolg- of andere schade, die voortvloeit uit het gebruik van deze website of van enige informatie die hierop is geplaatst en/of het niet kunnen gebruiken van deze website, ongeacht de basis van dergelijke schade (contract, onrechtmatige daad, nalatigheid of enige andere grond), opgelopen door u of een derde partij die op u heeft vertrouwd.

VRIJWARING

U gaat ermee akkoord om bij het eerste verzoek daartoe van Tourism Corporation Bonaire, op eigen kosten Tourism Corporation Bonaire te verdedigen en te vrijwaren van alle aansprakelijkheden, claims, onkosten, inclusief honoraria van een advocaat, die voortvloeien uit uw gebruik en/of misbruik van deze website. Deze verplichting uwerzijds geldt ook voor elke individuele werknemer van Tourism Corporation Bonaire, evenals voor elke derde partij, ingeschakeld door Tourism Corporation Bonaire. Het staat Tourism Corporation Bonaire te allen tijde en naar eigen goeddunken vrij om namens u de exclusieve verdediging op zich te nemen tegen en/of in verband met dergelijke aansprakelijkheden of vorderingen, met dien verstande dat Tourism Corporation Bonaire geen enkele verplichting heeft met betrekking tot een dergelijke aanname.

INZENDINGEN DOOR GEBRUIKERS

Alle vormen van communicatie, geplaatst op de website, worden als niet-vertrouwelijk beschouwd. Door berichten op deze website te plaatsen of in te zenden, verleent u automatisch aan Tourism Corporation Bonaire het recht om dergelijke berichten vrijelijk te gebruiken, te reproduceren, aan te passen, te wijzigen, te publiceren, te bewerken, te vertalen, te distribueren en/of weer te geven in welke vorm dan ook, waar dan ook en voor welk doel dan ook, inclusief voor merchandising doeleinden.

Het is verboden op deze website enig materiaal te plaatsen dat obsceen, lasterlijk, pornografisch, raciaal, bedreigend, intimiderend, beledigend, hatelijk of beschamend is voor personen of entiteiten, of dat een schending vormt van lokale, nationale of internationale wet- of regelgeving.

Het is uitsluitend uw verantwoordelijkheid om de waarheidsgetrouwheid, nauwkeurigheid of betrouwbaarheid van alle meningen, diensten, advertenties en andere vormen van communicatie die door gebruikers van deze website worden aangeleverd, te evalueren.

WIJZIGINGEN

Tourism Corporation Bonaire behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen, correcties en/of verbeteringen aan te brengen aan de website, evenals aan deze voorwaarden en bepalingen en/of andere regels die van toepassing zijn op het gebruik van deze website op enig moment. Dergelijke wijzigingen worden online geplaatst. Ook u bent aan dergelijke wijzigingen gebonden.

OVERTREDING VAN REGELS EN VOORSCHRIFTEN

Tourism Corporation Bonaire behoudt zich het recht voor om alle rechtsmiddelen die wettelijk beschikbaar zijn te gebruiken tegen overtredingen van de regels, voorwaarden, bepalingen en voorschriften met betrekking tot het gebruik van deze website. Dit omvat ook het recht om de toegang tot de website vanaf een bepaald internetadres te blokkeren.

LINKS

Deze website biedt links aan naar andere websites, bedoeld voor het gemak van de gebruikers. De toegang tot andere websites die aan deze website zijn gekoppeld, is uitsluitend voor uw eigen risico. Tourism Corporation Bonaire aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze gekoppelde websites.

HANDELSMERKEN

U mag geen handelsmerken, logo’s en/of dienstmerken en/of handelsmerken, logo’s of dienstmerken die gelijk of wezenlijk vergelijkbaar zijn met die van Tourism Corporation Bonaire, reproduceren, distribueren of anderszins gebruiken en/of exploiteren zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Tourism Corporation Bonaire.

SCHEIDBAARHEID

Deze algemene voorwaarden voor het gebruik van deze website vormen de volledige overeenkomst tussen u en Tourism Corporation Bonaire over uw gebruik van deze website. Indien enige bepaling van deze voorwaarden door een bevoegde rechtbank ongeldig wordt verklaard, zullen de overige voorwaarden hun geldigheid behouden.

TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE

Op elk geschil met Tourism Corporation Bonaire, dat voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van deze website en/of via deze website verkregen informatie, is uitsluitend de Bonairiaanse wetgeving en/of onderdelen daarvan van toepassing, met uitsluiting van alle regels inzake conflicterend recht. Alle geschillen, waarnaar hierboven wordt verwezen, zullen uitsluitend worden beslecht door het Gerecht in Eerste Aanleg op Bonaire.

© 2022 Tourism Corporation Bonaire